خانه / بخوان و بدان / ۳۰ حق مومن بر مومن

۳۰ حق مومن بر مومن

در حدیث نبوی وارد است که از برای برادران مومن بر یکدیگر سی حق است:

۱-   اگر گناهی در حق او از برادر مؤمن سر زند، یا تقصیری از او صادر شود از او بگذرد.

۲-   اگر غریب باشد دلداری او کند و با او مهربانی نماید.

۳-   چنانچه بر عیبی از او واقف باشد بپوشاند.

۴-   اگر لغزشی از او به وجود آید چشم از او بپوشاند.

۵-   اگر عذرخواهی نماید عذر او را بپذیرد.

۶-    اگر کسی غیبت برادر مؤمنی را کند او را منع نماید.

۷-   آنچه خیر او را بداند به او برساند و پند و نصیحت از او باز نگیرد.

۸-   دوستی او را محافظت کند و شرایط دوستی را به جا آورد.

۹-   حقوق او را منظور داشته باشد.

۱۰- اگر مریض باشد او را عیادت کند.

۱۱- به جنازه او حاضر شود.

۱۲- هر وقت او را بخواند اجابت کند.

۱۳- اگر هدیه ای از برای او فرستد قبول کند.

۱۴- اگر با او نیکی کند مکافات کند.

۱۵- اگر نعمتی از او برسد شکر آن را به جا آورد.

۱۶- یاری او را نماید.

۱۷- ناموس و عرض او را در اهلش محافظت کند.

۱۸- حاجت او را بر آورد.

۱۹- آنچه از او سئوال نماید رد ننماید.

۲۰- اگر عطسه کند تحیت او نماید.

۲۱- گمشده او را راه نمائی کند.

۲۲- سلام او را جواب گوید.

۲۳- با او به گفتار نیک تکلم نماید.

۲۴-نعمت های او را نیکو شمارد.

۲۵- قسم های او را تصدیق کند.

۲۶- با او دوستی کند و از دشمنی او احتراز کند.

۲۷- او را یاری کند، خواه ظالم باشد یا مظلوم، و یاری او در وقت ظالم بودن این است که او را از ظلم ممانعت کند و در وقت مظلوم بودن، آنکه او را اعانت کند.

۲۸- او را تسلیم دشمن نکند و خوار نگرداند او را به تنها گذاشتن.

۲۹- از برای او دوست داشته باشد آنچه را از برای خود دوست داشته باشداز نیکیها.

۳۰-از برای او مکروه شمارد آنچه از برای خود مکروه می شمارد از بدیها.

 منبع: معراج السعاده، ملا احمد نراقی، ص ۶۱و۶۲

لینک های دانلود

مشخصات

راهنما

گزارش خطا

Watch Dragon ball super